Forretningsbetingelser

Nærværende leverings og salgsbetingelser finder anvendelse på enhver ydelse, der leveres af By Milo. Dette gælder ved levering af såvel produkter, som ved levering af tjenesteydelser. De er gældende, medmindre der foreligger andet skriftligt grundlag, der udtrykkeligt angiver, at betingelserne er fraveget.

1. Omfang
Nærværende betingelser finder anvendelse ved enhver form for ydelse leveret af By Milo, herunder, men ikke begrænset til, konsulent bistand, udarbejdelse af branding- og markedsføringsmateriale, design – dvs. enhver ydelse som By Milo leverer til kunden uanset art og omfang.

2. Tilbud, ordrer og aftale
2.1 Tilbuddet gældende i en måned fra dateringen af tilbuddet/e-mailen, medmindre andet fremgår. Tilbud kan accepteres ved dokumenteret henvendelse til By Milo.

2.2 I de tilfælde, hvor kunden anmoder By Milo om udarbejdelse af kreative oplæg, konceptudvikling m.v., og hvor By Milo har givet en fast pris, skal kunden overholde de betingelser som By Milo opstiller. 

3. Pris og betaling
3.1 Alle priser er i danske kroner og er oplyst ekskl. moms og levering samt øvrige udgifter. 

3.2. I tilfælde hvor der ikke er aftalt en fast pris afregnes pr. påbegyndt time.

3.3 Gældende timepriser og gebyrer er pr. januar 2018 følgende, med mindre andet er skriftligt aftalt:
Timepris er pr. påbegyndt time, og eksil moms.
Overarbejdstillæg efter kl 17 og i weekender, ferie og helligdage faktureres til normal timpris, med et tillæg på 50%
Administrationsgebyr ved for sent betaling, kr. 800 ex moms + morarenter i henhold til renteloven.

3.4 Alle omkostninger forbundet med udførelse af opgaven, herunder transport uden for Storkøbenhavn, ophold og forplejning afholdes af kunden, og er ikke indeholdt i den aftalte pris medmindre andet fremgår af aftalegrundlaget. 

3.5 I de tilfælde, hvor By Milo har givet en fast pris på et nærmere bestemt stykke arbejde, er By Milo alligevel berettiget til at kræve ekstrabetaling. Dette forudsætter dog mindst én af følgende betingelser er opfyldt: A) at det materiale som By Milo modtager er ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt B) at kunden kræver ændringer ud over de aftalte muligheder for ændringer C) at der foretages flere korrekturer end aftalt D) at kunden ønsker rettelser/ændringer/ korrektioner i leveret materiale efter allerede påbegyndt arbejde E) at kunden ønsker ekstra-
arbejder ud over det aftalte F) at By Milo på anden måde skal foretage sig noget uden at dette er omfattet en oprindelig aftale G) at der indtræffer forhold, der kan sidestilles med en af de ovennævnte punkter. 

3.6 Alle leverancer, hvor dette er relevant, er inklusiv to korrektur runde, med mindre andet er aftalt. Korrektur derudover faktureres løbende som de foretages til den til en hver tid gældende timepris.

3.7 By Milo er berettiget til at foretage a’conto afregninger, såfremt projektet strækker sig over en periode længere end 30 dage, ligesom ethvert udlæg kan kræves betalt af kunden. 

3.8 Betalingsfristen er 14 dage fra modtagelse af faktura, med mindre andet er anført på fakturaen. Efter forfald beregnes morarenter i henhold til renteloven samt administrationsgebyr. 

3.9 Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt, er By Milo berettiget til at tilbageholde leverance helt eller delvist – efter eget valg, eller gennem skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen helt eller delvist. 

3.10 Alle relevante oplysninger som kunden ønsker anført på fakturaen, skal oplyses til By Milo ved accept af tilbud. Såfremt oplysningen ikke er givet til By Milo inden fakturaudstedelse og dette medfører at en kreditnota og ny faktura skal udstedes, pålægges der et administrationsgebyr på den nye faktura. Se administrationsgebyr under punkt 3.3

4. Opsigelse og cancellering af opgaver/projekter
4.1 En fast freelance aftale opsiges med 30 dages varsel, med henblik på ordentlig afslutning og evt. overlevering af opgaven. En fleksibel freelance løsning kan opsiges med 14 dages varsel.

4.2 Arbejde, opgaver og projekter booket til en specifik dato kan cancelleres af kunden inden 10 arbejdsdage fra projektstart uden omkostninger. Såfremt et projekt afbestilles mindre end 10 arbejdsdage før projektstart er By Milo berettiget til en kompensation på 50% af den aftalte pris. Kompensationen kan maksimalt udgøre 50.000 kr.

5. Levering
5.1 By Milo er forpligtet til at levere den aftalte ydelse på det aftalte tidspunkt. Hvis der ikke er lavet aftale om hvornår levering skal ske, er By Milo forpligtet til at levere ydelsen inden for rimelig tid, opgavens størrelse, taget i betragtning.

5.2 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: A) kundens handling eller undladelse B) de i pkt. 3.3 nævnte omstændigheder. Ved disse forsinkelser har By Milo ret til en forlængelse af leveringstiden.

5.3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af By Milo leveringsforpligtelser fordyres, er By Milo forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt kunden erklærer at ville betale den beregnede merpris. 

6. Kundens forpligtelser
6.1. Det påhviler kunden at gøre By Milo opmærksom på eventuelle forskrifter, procedurer og lignende, der måtte være gældende i virksomheden, herunder særlige procedurer i forbindelse med anvendelsen af markedsføringsmaterialer, logoer, designs eller andre forhold.

7. Underleverandører
7.1. By Milo er berettiget til efter eget valg at benytte underleverandører, men hæfter samtidig for disses handlinger, som hvis By Milo selv havde udført opgaven.

8. Fortrolighed
8.1. Begge parter er uden tidsbegrænsning forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning af fortrolig karakter om den anden part, der måtte komme den pågældende part til kendskab som følge af samarbejdet og levering af ydelsen. Alle ydelser, der ikke forvejen allerede er almen kendt eller tilgængelige for offentligheden, skal karakteriseres som værende fortrolige.

9. Ophavsret
9.1. Ophavsretten til idéer, oplæg, materiale m.v. tilhører By Milo medmindre andet aftales. Det samme gælder mellemprodukter, skitser, værktøjer m.v. og By Milo er berettiget til at bortskaffe mellemprodukter, værktøjer m.v. medmindre anden aftale indgås mellem kunden og By Milo.

9.2 By Milo forbeholder sig retten til at bruge materialet til egen annoncering uden kunden forudingået accept med mindre dette aftales på forhånd og med respekt for fortrolighed beskrevet i punkt 8. Ligeledes vil By Milo anføre på kundens materiale, at materialet er udviklet/designet af By Milo efter branche kutyme.

10. Mangler
10.1. Ved mangler forstås enhver fejl/mangel ved den leverede ydelse. Det er såvel tale om fejl i fysiske materialer, som eksempelvis fejltryk, ligesom der er tale om immaterielle mangler (krænkelser af varemærker, ophavsrettigheder m.v.) 

10.2. By Milo er ikke ansvarlig for fejl i fysiske materialer som kunden har godkendt, medmindre det godkendte ikke stemmer overens med det leverede. I disse tilfælde vil kunden ikke kunne gøre et erstatningskrav gældende. 

10.3. Ved levering af fysiske produkter, er levering på +/- 10 % af det aftalte oplag, at anse som korrekt levering. 

10.4. Ved modtagelsen af produktet, er kunden forpligtet til at gennemgå det leverede for eventuelle fejl og mangler. Reklamationer skal ske senest 14 dage efter leveringen. I tilfælde af at det leverede strider mod immaterielle rettigheder eller lovgivning i øvrigt, skal reklamationen ligeledes ske senest 14 dage efter leveringen. 

10.5. By Milo hæfter ikke for fejl og/eller mangler, der kan henføres til kunden selv eller materiale eller anden produktionsform/metode som kunden har ønsket. 

10.6. By Milo er uden ansvar i tilfælde hvor identiteter, logoer m.v. er fejlplaceret medmindre kunden tydeligt har oplyst hvor placeringen skal ske.

11. Ansvar
11.1. Parterne er, med nedenstående forbehold, ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for overholdelsen af de mellem parterne indgående aftaler, herunder nærværende vilkår. 

11.2. By Miloo er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab.

 11.3. Der foreligger ikke ansvar i force majeure situationer. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, epedimier, strejke og lockout, herunder hos By Milos (under-)leverandører, vareknaphed, mangler eller forsinkelser fra leverandører og underleverandører, brand, manglende transportmulighed, valutarestriktioner, import- og eksporthindringer, edb-vira, hackning, kabelbrud, herunder kabelbrud hos By Milo, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere eller andre omstændigheder, som By Milo ikke har direkte kontrol over. I tilfælde af, at et eller flere af de foranstående omstændigheder indtræder, er By Milo efter eget valg berettiget til at udskyde levering for sin ydelse eller til ansvarsfrit at annullere aftalen helt eller delvist. 

11.4. By Milos erstatningsansvar er dog under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til den sum, som kunden har betalt for en aftalt leverance, og i tilfælde af løbende leverancer en gennemsnitlig kontraktsum af de tre seneste måneders afregninger. Beløbets begrænsning gælder dog alene såfremt tabet kan henføres til hæderlige forhold eller til forhold, som skyldes By Milo uagtsomme adfærd, der ikke betegnes som groft uagtsomt eller forsætligt. Over for én kunde, kan den samlede erstatningssum dog ikke overstige kr. 50.000 pr. kalenderår, uanset antallet af skader. 

11.5. By Milo har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskende-tegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager By Milo sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden By Milo skadesløs for et sådant ansvar. 

11.6. By Milo har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er By Milos , men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, som By Milo har udført. By Milo er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af By Milo. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

11.7. By Milos ansvar ophører efter levering af elektronisk data til brug ved et af kunden valgt trykkeri. Kundens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar fra overtagelsen af data i forbindelse med arbejder, hvor By Milo leverer elektroniske data til trykning. By Milo forpligter sig udelukkende til at følge de specifikationer, der måtte foreligge fra kunden eller kundens trykkeri. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer el. lign., kan By Milo ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab.

12. Personskade
12.1. By Milo er kun ansvarlig for person- og/eller tingsskader, der voldes af produkter, i det omfang produktet er leveret af By Milo, og såfremt et sådant ansvar følger af ufravigelige danske lovregler.

13. Lovvalg, tvister og værneting
13.1. Parterne har indgået aftale om lovvalg, således at ethvert forhold i henhold til kontrakten skal bedømmes efter dansk ret. 

13.2 Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om kontraktens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling. Løses konflikten ikke ved forhandling, kan tvisten indbringes for de almindelige danske domstole.